Kumpulan Kata Bijak Bahasa Bugis Dan Artinya

Pada kesempatan kali ini, Info Kata Ilmu akan membahas tentang Kumpulan Kata Bijak Bahasa Bugis beserta Arti yang lengkap untuk anda. Bagi amda orang bugis, tentu sudah mengetahui artinya namun bagi kaum awan tentu sangat membutuhlan arti dari bahasa tersebut.

Berikut ini adalah Kumpulan Kata Bijak Bahasa Bugis Dan Artinya khusus buat anda.


1. Ritomainge'e eppa' masero madecceng : mula mulanna namaiseiwi topurae mamaseiwi, maduanna tenri ellauwi nabbere, temmattajeng pamale', matellunna tulung ngengngi sukara'na taue risingangka-gangkanna pattulung, maeppa'na mappangaja' lettu' riperu'e.
Artinya : Bagi orang yang panjang ingatannya ada empat hal yang sangat baik : permulaannya mengasihani orang yang pernah mengasihaninya, kedua memberi tanpa diminta dan tidak menunggu pembalasan, ketiga menolong kesukaran orang dengan sepenuhnya, keempat memberi nasihat dengan tulus.

2. Iyatopa upasengakko, aja' mumacennimpegang, aja'to mumapai wegang, nasaba' macennimpegakko riemme'ko, mapai' wegakko riluwako.
Artinya : Juga saya pesankan, jangan terlalu manis (baik), jangan terlalu pahit (buruk). Sebab apabila engkau terlalu manis engkau ditelan/dikuasai, terlalu pahit/buruk engkau dimuntahkan/dibenci (jadi yang baik ialah bertindak yang wajar).

3. Upoadang tokko, eppa'i tenriulle parewe', mulamulanna ada pura ripassu'e ritimue, maduanna anu pura riabbereangnge, matelluna anu pura nakennae uki, maeppa'na umuru' pura llaloe.
Artinya : Juga saya katakan padamu, ada empat hal yang tidak dapat dikembalikan, permulaannya yaitu kata kata yang sudah dikeluarkan dari mulut, kedua benda yang sudah diberikan, ketiga benda yang telah tertentu nasibnya, keempat umur yang telah liwat.

4. Upaseng tokko, tellu ritu riapparentang riakkarungengnge, mula mulanna riaparentai sibawa cenning ati, maduanna riparentai sibawa siri', matelluna riparentai sibawa tau'na.
Artinya : Juga saya pesankan, ada tiga jenis perintah dalam jabatan, permulaannya diperintah dengan ketulusan hati, kedua diperintah dengan mengingat harga diri, ketiga diperintah dengan rasa takut/taat.

5. Riparentai sibawa siri, riamasei riolo temmaresona, riraiyang pulana pappalece rimunri akkaresona. Riaddampengangngi asalanna risitinajannae, rininiriyangngi ada ada enrengnge pangkaukeng bati' todeccengnge, bettuana aja' mupegaukengi maka naposiri'e, apa siri'namitu ripoatangngi. Werengi ada ada enrengnge inninawa marilelang, apa iyatu todeccengnge, narekko engkai patuju mapetu innokkinnongngi ritu.
Artinya : Diperintah dengan harga diri, dikasihani terlebih dahulu sebelum bekerja, diperbanyak belas kasih sesudah bekerja, dimaafkan kesalahan yang pernah dibuat sewajarnya, dipilihkan kata kata dan perbuatan bagi orang yang baik artinya jangan bertindak kepadanya yang dapat menyinggung harga dirinya (siri'na), karena dia mengikut hanya karena untuk menjaga harga dirinya. Berikanlah kata kata dan tingkah laku tulus, sebab orang baik itu putih/suci bersih kalau dia dalam kebenaran.

6. Riparentai sibawa tau', iyana ritu riassekiyangngi ade' pura onrona, dipalalowangngi ade' abiasanna, terrilukkai bicara puranna, tenriala pada olona, rialangngi atongengenna ritanrereangngi asalanna, tenriwawa ritengngelo'na.
Artinya : Diperintah karena takut/ketaatannya, yaitu diperteguh adat yang sudah dibakukannya dan diizinkan pada adat kebiasaannya. Tidak dibatalkan hukum yang telah diselesaikan/diputuskan, tidak dirampas haknya, diberikan kebenarannya tidak dibawah tanpa persetujuannya.

7. Pangaderengnge temmakkullei sia riappassan apa' lanro alenai arajangnge. Pada toisa temmakkulleni risui' matae risappe' daucculie, riteppe' lilae enrenge aje nariabbeyang.
Artinya : Adat istiadat itu tidak mungkin dilaksanakan secara paksa, sebab dia adalah tubuh dari kebesarang kekuasaan. Sama saja dengan tidak mungkinnya dicungkil mata, dipotong daun telinga, dipotong lidah dan kaki kemudian dibuang.

8. Iyatopa upoadakko, appujio sio mumadeceng kalawing ati, apa' sininna decengnge enrengnge upe'e polemanengngi rideceng kalawing atie. Aja' sio mualai pompola to mapperumae riwatakkalemu, iyana ritu matae, daucculie, lilae inge'e. Tomapperuma maneng ritu riwatakkale. Iyasa muala pompola mattungka engkae riwatakkalemu, iyana ritu kalawing ati madecengnge. Aja' sio namasero muatepperi pangkau kenna tomaperrumae. Iyana ritu pakkitanna matae, parengkalinganna acculie, ada adanna lilae, paremmaunna inge'e. Gau'na kalawing ati madecengnge madecengngi riakkatenning, matanna kalawing atie de' nakaita-ita, lilana kalawing ati madecengnge de' nakapau pau, dacculinna kalawing ati madecengnge de' nakaengka engkalinga, inge'na kalawing ati madecengnge de' nakaemma emmau mainge' tongeng tongeng. Naengngerangngi sininna pura naengkalingae, naengngerangngi pura naitae pura napoadae.
Artinya : Juga saya katakan, cintai dan berbaiksangkalah kepada sesamamu, sebab semua kebaikan dan kemujuran bersumber dari baik sangka/ketulusan hati. Janganlah hendaknya menjadikan pimpinan, penumpang dalam tubuhmu, yaitu mata, telinga, lidah, hidung. Jadikanlah pimpinan yang memang ada di dalam tubuhmu ialah ketulusan hati yang baik. Jangan terlalu mempercayai tingkah laku penumpang dalam tubuhmu yaitu penglihatan mata, pendengaran, pendengarang telinga, perkataan lidah, penciuman hidung. Perbuatan hati yang tulus baik dipegang, matanya hati yang tulus tidak sembarang melihat, lidahnya hati yang tulus tidak sembarang berkata, telinganya hati yang tulus tidak sembarang mendengar, hidungnya hati yang tulus tidak sembarang mencium. Mengingat semua yang pernah didengarnya, mengingat semua yang pernah dilihatnya, mengingat semua pernah dikatakannya.

9. Eppa'i gau'na to malempu'e. Mula mulanna riasalaiwi maddampeng, maduanna riparennuwangiwi tennacekka risanresiwi tenna pabelleyang, matelluna temmangowai engnge yania elo'na/anunna, maeppa'na tennasenna deceng narekko alenamna podecengengngi, iyami naseng deceng nakko massamai decenna.
Artinya : Ada empat perbuatan orang jujur. Permulaannya dimaafkan orang yang bersalah padanya, kedua tidak culas bila diharapkan tidak goyah/mungkir bila disandari/diharapkan, ketiga tidak rakus kepada yang bukan haknya, keempat belum dianggap kebaikan apabila hanya tertuju kepadanya sendiri, baru dianggap kebaikan apabila sudah menyeluruh kepada rakyat.

10. Kegae ripaggettengang bicara?, Eppai tau dipaggettengang bicara : Seuwani to mawatangnge, maduanna to majekkoe, matelluna to maccae, maeppa'na to bongngo'e.
Artinya : Kepada siapa hukum harus ditegakkan?, Ada empat orang yang hukum harus ditegakkan padanya yaitu : Pertama orang yang kuat, kedua orang yang culas, ketiga orang yang pintar, keempat orang yang bodoh.

11. Eppa' tanrana tomadeceng kalawing atie, seuwani passu'i ada napatuju, maduanna matu'i ada nasitinaja, matellunna duppaiwi ada napasau', maeppa'na molai ada napadapi'.
Artinya : Ada empat tanda tanda orang yang baik hati, pertama mengeluarkan perkataan yang benar, kedua menyusun kata kata yang pantas, ketiga menerima perkataan dan menguasainya, keempat meneliti/meniti perkataan dengan sempurna.

12. Aja' mupalalloiwi gau' tettongemmu, aja' to mupalalloi wi ampe sinratammu, aja'to mupaliwengiwi ada ada tudangemmu. Iyana ritu tau riagelli tenriaddampengang ri Allah SWT toppaliwengi engngi ada ada enrengnge pangkaukeng tudangenna. Rekko roppo-roppo'ko naese'ko nasalagao. Salaiyyangngi laleng tomawatangnge, lesso'pi lalo mutokkong. Temmate lempa'e, mawatang sapparenna atongengengnge.
Artinya : Jangan bertindak meliwati kemampuanmu, jangan bersifat dibuat buat dengan maksud untuk mengalahkan sesamamu, juga jangan berkata berlebihan. Orang yang demikian perbuatannya dikutuk oleh Allah SWT, andaikan engkau belukar akan dibersihkannya. Hindari jalanan yang dilalui orang yang kuat, setelah dia liwat baru engkau tegak. Kejujuran tidak akan kalah, sulit mencari kebenaran.

13. Limai uwangenna riallolongengi deceng, seuwani pakatunai alemu risilasannae, maduanna saroko maserisilasannae, matellunna makkareso patujue, maeppa'na moloie roppo roppo narawe', malimanna molae laleng namatike' nappa sanre' ri Allah SWT.
Artinya : Lima jenis sifat manusia menghasilkan kebaikan, pertama merendahkan diri sepatutnya, kedua mencari kawan/sahabat sepatutnya, ketiga berbuat/bekerja yang baik dan benar, ke empat kembali apabila menghadapi rintangan, kelima waspada dalam perjalanan sambil berserah diri kepada Allah SWT.

Kata Ilmu juga tidak terlalu mengerti bahasa bugis jadi bila ada salah kata terjemahan maka mohon maaf yang sebesar-besarnya saya ucaplan.[KII]

Subscribe to receive free email updates: